„Każdy, kto zetknie się z nami, musi poczuć coś z ognia, dostrzec coś z blasku. Każdy, kto spotyka się z nami, powinien doświadczyć spotkania z Bogiem.”  

(o. J. Kentenich)

Tylko ten może zapalić innych, kto sam płonie gorliwością dla Boga.

Ten ogień przekazujemy także sobie nawzajem: doświadczenie wspólnoty daje poczucie zadomowienia oraz siłę do podejmowania wyzwań codzienności.

Życie Szensztackiej Siostry Maryi jest

  • życiem apostolskim
  • życiem modlitwy
  • życiem we wspólnocie o charakterze rodzinnym

Życie apostolskie

Apostolat

Mamy do spełnienia misję – jak Apostołowie.

Wszystko, co czynimy, jest „apostolskie”; wszystko może przybliżyć innych do Boga i przynieść w ich życiu dobre owoce. Praca, modlitwa, choroba, odpoczynek, rozmowy, spotkania w drodze … we wszystkim tym płonie żar. A nasza modlitwa i ofiary mogą dotrzeć także do tych ludzi, do których – jak się wydaje – nie można dotrzeć w inny sposób.

Żyjemy jako osoby posłane.

Nasza działalność w Ruchu Szensztackim jest głównym zadaniem naszego Instytutu. Jest ono realizowane przez siostry, które przeżywają wspólne szkolenia, przygotowujące je do tego zadania i które wspierają się współpracując ze sobą nawzajem.

Chodzi o to, by służyć życiu oraz chrześcijańskiemu powołaniu innych, aby z kolei oni byli zdolni być apostołami w swoim środowisku życia.

Jako międzynarodowa wspólnota Sióstr Maryi realizujemy także wspólne projekty, np. prowadzimy Centra Szensztackie, szkoły, przedszkola, szpitale…

„Musimy żyć jak odkupieni ludzie…
Jedyną Biblią, jaką współczesny człowiek czyta, jest życie chrześcijan.“

(o. J. Kentenich)

W służbie Ruchowi Szensztackiemu

Nasza Wspólnota Szensztackich Sióstr Maryi została założona, aby niejako «ożywiać» Ruch Szensztacki i jemu służyć, by wydawał obfite owoce.

W szkolnictwie

Być Siostrą Maryi, oznacza mieć udział w wychowawczym zadaniu. Ojciec Kentenich założył naszą wspólnotę jako podmiot wychowawczego Ruchu.

W sektorze socjalnym

Jako Szensztackie Siostry Maryi czujemy się powołane do współtworzenia takiej rzeczywistości, by człowiek w swoim środowisku był traktowany zgodnie ze swoją ludzką godnością. Dlatego prowadzimy różne projekty i inicjatywy socjalne.

W służbie zdrowia

Służyć Bogu i ludziom jak Maryja. W dziedzinie ochrony zdrowia ta służba ma charakter egzystencjalny. Pielęgnując, pomagając, lecząc: towarzyszymy ludziom także w okresie ich niemocy i słabości, uczestniczymy w tych niełatwych momentach ich życia.

Szensztackie Siostry Maryi w różnych zawodach w służbie Kościołowi i społeczeństwu

Jako instytut świecki realizujemy naszą misję w różnorakich dziedzinach, zadaniach i zawodach, w których jako kobiety możemy dać swój wkład w życie Kościoła i społeczeństwa.

Życie modlitwy

modlitwa

Prowadzić rozmowę z Bogiem: słuchać i mówić. Prosić, by On rozpalał w nas ogień.

Ze względu na życie apostolskie nasza modlitwa otrzymuje szczególny wydźwięk. Staramy się odkrywać Boga wszędzie i we wszystkim: w ludziach i w rzeczach, w bieżących wydarzeniach i w głosie własnego serca. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiadać na Jego „delikatne znaki” i poddawać się Jego prowadzeniu.

„Miłość musi być pielęgnowana.“  (o. J. Kentenich)

Głębokie osobowe więzi wymagają czasu. Nasza więź z Bogiem domaga się chwil, w których będziemy wyłącznie z Nim.

Te chwile są dla nas drogocenne. Jako wspólnota mamy codziennie przewidziany czas wspólnej i osobistej modlitwy oraz medytacji, ciszy i skupienia. Ten czas jest tak określony, by modlitwa była możliwa także wtedy, gdy dzień naznaczony jest współczesnym rytmem pracy. Raz w miesiącu przewidziany jest czas na osobistą duchową retrospekcję oraz nastawienie się na nowy miesiąc. Pięć dni w roku poświęconych jest na duchowe odnowienie się poprzez rekolekcje.

Apostolstwo nie będzie owocne bez modlitwy:

„Nowa ewangelizacja (…)musi wychodzić zawsze od modlitwy, od proszenia, jak apostołowie w Wieczerniku, o ogień Ducha Świętego. (…) Bez modlitwy nasze działanie staje się puste, a nasze głoszenie nie ma duszy, nie ożywia go Duch”  (Papież Franciszek, 22.05.2013)

[/smallquote]

Od początku w naszej wspólnocie – oprócz nurtu wybitnie apostolskiego – istniał także nurt kontemplacyjny. Z tego nurtu bardzo szybko powstała oddzielna gałąź naszej wspólnoty: Krąg Sióstr Wieczystej Adoracji poświęca się modlitwie i adoracji.

Siostry Wieczystej Adoracji odmawiają wspólnie Liturgię Godzin i odprawiają adoracje eucharystyczne. W imieniu wszystkich przedstawiają one Bogu w modlitwie intencje Dzieła Szensztackiego, Kościoła i wszystkich ludzi.

 

Życie we wspólnocie o charakterze rodzinnym

Rodzina

Jesteśmy Rodziną. To kształtuje naszą codzienność.

Większość naszych sióstr żyje w małych bądź większych wspólnotach domowych. Żyjemy i pracujemy we wspólnocie. Spotykamy się przy stole. Wspólnie się modlimy. Systematycznie mamy możliwość dzielenia się i wzajemnego ubogacania duchowymi wartościami. Każda może wnieść bogactwo swojej osobowości i swoich zdolności. Ważne jest dla nas wspólne tworzenie atmosfery radości i życzliwości. Tworzenie Rodziny jest stałym zadaniem. Z drugiej strony daje to siłę i poczucie domu, które są źródłem radości.

Elastyczność

Aby sprostać wymogom pracy czy pojedynczym zadaniom apostolskim, niektóre Siostry Maryi żyją w pojedynkę. Jako „eksternistki” są one jednak zawsze członkiniami jednej ze wspólnot domowych. Do tej wspólnoty wracają w określonych odstępach czasowych i mogą się włączyć w rytm życia rodzinnego. Możliwość podejmowania zewnętrznych wymogów i odpowiadania na różne sytuacje, daje naszemu Instytutowi pewnego rodzaju elastyczność – cechę odpowiadającą współczesnemu rytmowi życia.

Dar i zadanie

W czasach szerzącego się indywidualizmu, nasze życie „w Rodzinie” nabiera wartości także dla innych. A wobec wzrastającej tendencji do zrównywania wszystkiego w społeczeństwie, ważne jest, że idziemy w życie jako osobowości.

Myśl naszego Założyciela o nowym człowieku w nowej wspólnocie jest nieustanym wyzwaniem dla nas. On pragnął wychowywać ludzi – z całą ich oryginalnością – na autentyczne osobowości. Wspólnota takich ludzi, którzy z miłości i w wewnętrznej wolności angażują się wspólnie dla wspólnych celów, a przy tym wzajemnie się uzupełniają i wychowują – to nie jest przeciętne wymaganie. My je podejmujemy!