„Chodzenia uczymy się przez chodzenie, kochania przez kochanie” (o. J. Kentenich)

Podążanie jakąś drogą zawiera w sobie wiele pojedynczych kroków. Droga formacji wstępnej w naszym Instytucie trwa prawie dziewięć lat, począwszy od kandydatury, do wieczystych przyrzeczeń.

Cały czas formacji przebiega w małych grupach, które nazywamy „kursami”. Kursy są istotną częścią składową naszej wspólnoty.

Co to jest kurs?

Młode kobiety, które jednocześnie wstępują do Instytutu, tworzą kurs. Poszukują one wspólnego, posiadającego maryjne rysy ideału, który później starają się stopniowo urzeczywistniać w życiu. Ten ideał nadaje kursowi swego rodzaju tożsamość.

Siostry kursowe przeżywają wspólnie etapy formacji wstępnej oraz coroczne rekolekcje i szkolenia. Przez całe życie, niezależnie od zewnętrznej odległości, pozostają ze sobą w duchowej więzi.

Wspólne przeżycia, wzajemna wymiana i kontakt życiowy we wspólnocie kursowej są dla sióstr oparciem. Nastawienie na wspólny ideał daje siłę i zapał do wydobywania z siebie tego, co najlepsze, nawet jeżeli wiąże się to z trudnościami i wymaga ofiar. Wzajemny przykład inspiruje i daje odwagę do nieustannego zaczynania od nowa.

Kandydatura

Pierwszym krokiem we wspólnocie jest kandydatura, która trwa co najmniej trzy miesiące. W tym czasie kandydatki poznają bliżej drogę życia konsekrowanego i mają możliwość zweryfikowania swojej decyzji, dotyczącej powołania. W programie formacji przewidziane jest pogłębienie wiary oraz wprowadzenie w duchowość Szensztatu.

Postulat

Drugim krokiem jest postulat, trwający sześć miesięcy. Jest to okres wzajemnego poznawania się, duchowej formacji oraz uczenie się praktycznego życia, czas rozwoju życia duchowego – we wspólnocie. W tym okresie postulantki mają możliwość ponownego zweryfikowania i umocnienia swojej decyzji.

Nowicjat

Kolejny krok – nowicjat – rozpoczyna się uroczystością obłóczyn. Nowicjuszki otrzymują suknię Szensztackich Sióstr Maryi. Nowicjat jest okresem wprowadzenia w życie Instytutu, trwającym dwa lata. Kończy się on pierwszym prawnym przyjęciem do Instytutu, czego znakiem jest broszka z wizerunkiem Matki Bożej.

Potem ma miejsce dalsza formacja, która odbywa się w codziennym życiu wspólnoty. Kolejne lata są okresem wrastania w duchowość wspólnoty. Młode członkinie angażują się na różnych polach pracy. Siostra może też w tym czasie zdobywać lub kontynuować wykształcenie zawodowe.

Okresy szkoleniowe

Pomiędzy pierwszym a ostatecznym prawnym „włączeniem” do Instytutu mają miejsce dalsze okresy szkoleniowe. Są to intensywne okresy duchowego i ludzkiego dojrzewania, które siostry danego kursu przeżywają razem. Na zakończenie drugiego takiego okresu formacji siostry składają wieczyste przyrzeczenia. Znakiem ostatecznego włączenia do wspólnoty jest srebrna obrączka z krzyżykiem.