22.06.2018

„Miejsce, w którym śpiewane jest Magnificat”

S. Antje-Maria Wunderwald

Uroczystość srebrnego jubileuszu kapłaństwa

ks. dra Bernda Bibergera

Kościół Adoracji na Górze Szensztat stał się „miejscem wyśpiewywania Magnificat” dla wszystkich, którzy przybyli na uroczystą Mszę świętą z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks. dra Bernda Bibergera, dyrektora generalnego Szensztackich Sióstr Maryi. Tak sformułował to ks. dr Peter Wolf w homilii w czasie tej uroczystości.

W radości Jubilata uczestniczyli liczni goście: jego rodzice i krewni, współbracia z Szensztackiego Instytutu Księży Diecezjalnych oraz z Instytutu Ojców Szensztackich, Prezydium Generalne Dzieła Szensztackiego oraz wiele Sióstr Maryi. Na początku jubileuszowej Mszy świętej ks. dr Biberger przywitał serdecznie wszystkich zgromadzonych. Z uśmiechem przypominał sobie perspektywę przyszłości, jaka rysowała się przed nim przed 25 laty: najpierw posługa w charakterze wikariusza, a następnie objęcie funkcji proboszcza. Jego kapłańska droga przebiegała jednak zupełnie inaczej: po latach pracy naukowej przyszła nominacja na stanowisko Dyrektora Generalnego Szensztackich Sióstr Maryi.

Trzy biblijne drogi

W tym kontekście ks. prałat Wolf, od wielu lat przyjaciel ks. dra Bibergera, odniósł do jego osobistego życia trzy drogi, które, które zostały ukazane w czytaniach biblijnych w czasie Mszy świętej.

–   Jest to droga Abrahama, którego doświadczenie utwierdza w przekonaniu, że Bóg domaga się od ludzi kroczenia także trudnymi drogami, stanowiącymi niełatwe wyzwanie, które jednak prowadzą do wielkiej owocności.

–   Jest to „szczególna droga” miłości, którą Apostoł Paweł opisuje w 1 Liście do Koryntian, a która została streszczona w motcie prymicyjnym ks. dra Bibergera: „Największa jest miłość”.

–   Jest to droga na Górę Magnificat, na której Elżbieta, jako pierwsza, poznała powołanie Maryi do bycia Matką Zbawiciela. Magnificat jest zatem jednocześnie pieśnią dziękczynienia za każde chrześcijańskie powołanie. A Góra Szensztat jest dzisiaj dla nas „Górą Magnificat”, które Jubilat śpiewa wraz z Maryją, a my włączamy się w tę pieśń.

Wdzięczność i radość

Wdzięczność i radość tego jubileuszowego dnia wyrażone zostały w sposób szczególny w muzycznym ukształtowaniu liturgii – w wykonaniu chóru Szensztackich Sióstr Maryi. Przy akompaniamencie organów, fletu i wiolonczeli chór zaśpiewał Mszę Jacoba de Haana oraz 7-głosowe Ave Maria Franza Biebla.

Po serdecznym podziękowaniu ks. dr Biberger udzielił błogosławieństwa i wyraził życzenie, aby Boża miłość była siłą, która będzie ożywiała także nasze życie.

Rodzinne spotkania

Później nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Zaproszeni goście spędzili dzień w Domu Generalnym Szensztackich Sióstr Maryi. Czas upłynął w atmosferze radosnych spotkań i ubogacających rozmów.

Podczas nabożeństwa w kaplicy Domu Generalnego jeszcze raz wspólnie dziękowałyśmy za powołanie i za błogosławieństwo na kapłańskiej drodze ks. dra Bibergera.

Homilia ks. prałata Petera Wolfa w czasie uroczystości